Produksjonstilskot

Bondeposten 2/2022

1 Produksjonstilskot

Ekstrautbetaling av produksjonstilskot i 2022

I jordbruksoppgjeret blei partane einige om å kompensere for inntektssvikten i 2022. Ekstrautbetalinga var i veke 36, 6. og 9. september. Første utbetaling for slaktedyr 2021, arealtilskot og distriktstilskot til tomat/agurk/salat utifrå godkjent søknad 2021. Andre utbetaling til husdyr utifrå søknad mars 2022. Dei som startar opp i 2022 vil få utbetaling i februar 2023.

Klagefrist på ekstrautbetalingane er 3 veker etter vedtak for tilskot utifrå søknad oktober 2021, og tre veker etter mottatt vedtak om produksjons- og avløysartilskot for søknadsåret 2022 for tilskot basert på søknad mars 2022.

Produksjonstilskot 2022 

Søknadsfristen er 15. oktober. Dersom du har sendt inn søknad innan frist, kan du endre søknaden tom 29.10. Det går an å etterregistrere meir dyr sanka frå utmarksbeite, meir levert frukt og meir dokumenterte avløysarutgifter innan 10. januar. Avløysinga må ha skjedd i 2022.

Eigenerklæring – gjødselplanen skal oppdaterast kvart år, og omfatte alt areal du driv og/eller spreier gjødsel på.

Avløysarrefusjon

I søknad om produksjonstilskot får du berekna kor mykje avløysarrefusjon du har rett på utifrå det dyretalet du har lagt inn i søknaden. Pr 1. mars er det berre dyretalet for første søknadsomgang som blir med i berekninga. Du må og ta med dyretalet pr 1. oktober for å få til ei meir reell utrekning av avløysarrefusjonen.

For sauer er det berre dyretalet pr 1. mars som ligg til grunn for berekninga. Pr 1. mars er det fjorårets satsar som ligg til grunn pga at nye satsar blir vedtatt i jordbruksavtalen i mai/juni. Når du søkjer produksjonstilskot nå i oktober er avløysarrefusjonen oppdatert med nye satsar. Maksimal avløysarrefusjon for 2022 er kr 96 580,-.

Slaktedyr blir ikkje oppgitt anna en tal dyr akkurat på teljedato i søknaden. Her vert slakteleveransar opplyst frå slakteri til systemet. Driv du med slaktegris og slaktekylling, er ikkje utrekninga i søknaden om produksjonstilskotet fullstendig før alle slaktedata er registrert, dersom ein ikkje når maksimal refusjon før det. Leverer du til slakt i desember, blir ikkje avløysarrefusjonen oppdatert før etter 15. januar. Siste frist for å etterregistrere avløysarutgifter for året som var er 10. januar. Dersom du lurer på ca. kva refusjonsgrunnlaget ditt er, er det ei lenke til eit rekneark der du kan berekne maksimal avløysarrefusjon i søknad om produksjonstilskot under meldinga «foreløpig berekna tilskot».

Ajourhald av gardskart

NIBIO har gått gjennom gardskartet, arealressurskarta, for heile Hjelmeland på slutten av 2021 etter at her vart flyfotografert i 2019 og 2020. Dei har gjort ein del korrigeringar i kartet, utifrå nye flyfoto, vegbasar mm. Du må sjølv sjå gjennom kartet og sjå om korrigert kart stemmer. Du kan gå på gardskart eller kilden og krysse av for «endringar» i venstre marg og sjå kva som er gjort.

Gardskartet er generelt «ferskvare». Her kan stadig vere endringar, nybygg, dyrking, masseuttak, rydding eller attgroing av beite, ny veg eller endringar i gardsrommet osv. Har du endringar slik at kartet må oppdaterast, ta kontakt med kommunen som må godkjenne endringa/oppdatere kartet. Frist for å melde ifrå til kommunen om oppdatering av kartet digitalt, for at arealgrunnlaget skal bli rett for søknad om produksjonstilskot var 18. august. Du kan framleis gi beskjed om endringar, då må desse leggast inn i landbruksregisteret manuelt for at det ikkje skal kome feilmeldingar i søknad om produksjonstilskot. Du kan sjekke areala i gardskartet hjå NIBIO.

I gardskartet kan du zoome ut og inn, du kan velje om du vil ha markslagkart, flyfoto eller anna. Du kan og legg på lag for kulturminne, naturverdiar osv.

Det er arealet som er registrert i kartet du kan søkje produksjonstilskot og RMP-tilskot til. Søker du til meir areal enn det som er registrert i gardskartet får du stoppmelding.

Kantsone langs vassdrag og produksjonstilskot

I forskrift om produksjonstilskot § 4 står det «tilskotet avkortast dersom jordbruksarealet ikkje har vegetasjonssone på minst 2 meter mot vassdrag med årssikker vassføring». Det er eit minstekrav med 2 m for å motta produksjonstilskot. Kravet er ikkje til hinder for at vegetasjonsbelte kan haustast eller beitast, men sona skal ikkje jordarbeidast eller sprøytast.