Tilskot til drenering - auka satsar fom 1. juli 2022

Bondeposten 2/2022

6 Tilskot til drenering - auka satsar fom 1. juli 2022

Etter jordbruksforhandlingane i år aukar tilskotssatsane for drenering til

  • 2 500 kroner per dekar og
  • 38 kroner per løpemeter grøft, avgrensa til maksimalt 2 500 kroner per dekar berørt areal.

Dette gjeld for søknadar sendt inn etter 1. juli 2022.

Behandling av søknadar som er sendt inn før 1. juli der tiltaket ikkje er påbegynt:
Søkarar som har fått løyvd tilskot før 1. juli etter gamle satsar, kan trekkje gamal søknad og sende ny søknad når arbeidet på det omsøkte arealet ikkje er påbegynt. Kommunen må då fatte nytt vedtak om tilskot med nye satsar.

Samstundes skal kommunen inndra tidlegare løyvd tilskot og avslutte den gamle saka. I tillegg til endra tilskot, kan det bli ny arbeidsfrist. I mellomtida kan og planane ha blitt endra.

Søknadar som kommunen ikkje har behandla før 1. juli, blir løyvd med nye satsar (utan ny søknad).

Behandling av søknader som er sendt inn før 1. juli der tiltaket er påbegynt

  • Etter forskriftens § 3 kan det ikkje gis tilskot der tiltaket er påbegynt.
  • Dette betyr at det ikkje kan gis tilskot etter fornya søknad og med nye satsar i slike tilfeller.

Det er ingen søknadsfrist for dreneringstilskot, men det må søkjast før grøftearbeidet vert sett i gong. Når du eventuelt får tilskot har du 3 år på deg til å gjere jobben. Søk difor i god tid.