Bondeposten 2/2023

11 Kantsone langs vassdrag

I følge vassressurslova § 11 kantvegetasjon, SKAL det oppretthaldast eit avgrensa naturleg vegetasjonsbelte som motverkar avrenning og gir levestad for planter og dyr. 

I følgje forskrift om fysiske tiltak i vassdrag er det forbod mot å gjere tiltak i vassdrag utan løyve. Det gjeld bla fysiske tiltak som medføre eller kan medføra fare for forringing av produksjonsmoglegheiter for fisk eller andre ferskvannsorganismar.

Ein skal difor ikkje snauhogge kantsona langs vassdrag. Ein kan drive skjøtsel, ta ut enkelte tre mm.