Bondeposten 2/2023

9 Tilskot til investeringar i beitelag

Statsforvaltaren pleier kvart år sende ut melding til alle beitelaga om ordninga. Formålet med tilskotet er å legge til rette for best mogleg utnytting av beite i utmark, redusera tap av dyr på utmarksbeite og fremja fellestiltak i beiteområde.

Søknadsfrist 15. mars.