Bondeposten 2/2023

7 Tilskot ved produksjonssvikt (avlingssvikt)

Det er mogleg å søkje om tilskot ved produksjonssvikt som skuldast klimatiske forhold det ikkje er mogleg å sikra seg mot. Her er 30 % eigenandel, så avlinga må vere mindre enn 70 prosent av gjennomsnittsavlinga for vekstgruppa for at det skal vere aktuelt å søke. Klimatiske forhold kan vere tørke, flaum, frostskade, haglskade (kvalitet) i frukt.

Søknadsfrist 31. oktober 2023.